Contact
Vragen? Laat het ons weten

De bewoner staat centraal in de stappen die we hebben gezet en in de toekomst maken.

Jan van Vucht

Governance

Area opereert als maatschappelijke onderneming in een omgeving waarin grote investeringen en maatschappelijke belangen op het spel staan. Area ontwikkelt zich op bestuurlijk en operationeel vlak. De toezichthoudende functie moet zich in gelijke mate ontwikkelen.

Bestuur en directie 
Area is een stichting. De directeur-bestuurder is Jan van Vucht.

Governance-structuur
Area hecht grote waarde aan een goed bestuur met een adequate vorm van toezicht. Daarom onderschrijven en hanteren wij de Governancecode Woningcorporaties 2015. Op basis van deze code heeft Area het reglement van de Raad van Commissarissen beschreven, evenals het bestuursstatuut, de klokkenluidersregeling en het integriteitsbeleid. Ook is het kwaliteitsprofiel van de Raad van Commissarissen beschreven, net als de reglementen van de remuneratiecommissie, de auditcommissie en de projectencommissie.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken bij Area. De Raad van Commissarissen van Area bestaat uit zes leden.

  • De heer E. Kemperman (voorzitter), remuneratiecommissie
  • De heer W. Bruinenberg, auditcommissie
  • De heer H. Vos, projectencommissie
  • Mevrouw N. Michielsen, projectencommissie
  • De heer T. Kardol, remuneratiecommissie
  • De heer S. van Kessel, auditcommissie


Beloningsbeleid

De beloning aan het bestuur van Area en de Raad van Commissarissen voldoet aan de Wet Normering Topinkomens (WNT), de beloning voor medewerkers is conform de CAO Woondiensten. Het beloningsbeleid komt jaarlijks aan bod in het jaarverslag.